Analýza spirál

Abstract: Topic of this master thesis is to propose and to implement software for support of diagnosis of Parkinson disease (and other diseases with tremor) in patients. In collaboration with doctors we propose the test battery which patients will perform. These tests are read by tablet and stored in the database. Also several analytic tools for feature extraction were suggested and inspected. Diagnostic application supports longterm monitoring of patient, includes an implementation of some proposed analytic tools and various visualization tools for viewing and analyzing of features.

You can download program and thesis (only in czech) for diagnosis of patients with tremor (Parkinson disease, Multiple Sclerosis, etc.). Research was conducted at Faculty of Electrical Engineering at CTU in Prague. Chief of research is ing. Skrbek from Neural Computing Group. The programm is only in czech language. JavaDoc documentation and source codes are in czech and english. Research is practised in cooperation with Motol University Hospital in Prague, Czech Republic.

Abstrakt: Tématem této práce je navrhnout a realizovat programové vybavení pro podporu diagnostiky pacientů s Parkinsonovou chorobou (a dalších pacientů, trpících třesem). Ve spolupráci s lékaři jsme navrhli sadu testů, které budou pacienti vykonávat. Testy jsou snímány tabletem a uchovávány v databázi. Dále byly navrženy a zkoumány různé analytické nástroje pro extrakci charakteristických příznaků onemocnění. Diagnostický program umožňuje dlouhodobé sledování pacienta, obsahuje implementaci některých navržených analytických nástrojů a různé vizualizační nástroje pro zobrazování a analyzování příznaků.

Výzkum byl veden na Elektrotechnické fakultě ČVUT ve spolupráci s fakultní nemocnicí v Motole. Výzkum vede ing. Skrbek z Výzkumné neuronové skupiny (NCG) na katedře počítačů.

Screenshot of application


Last update: 18. 1. 2007
Last version: 1.2.0

Future plan:

  • Don't have. I will hand over this work to my successor(s).

Master thesis

Master thesis "Diagnosis of patients with Parkinson disease" in PDF (in czech, 5.8 MB)
PowerPoint presentation (in czech, 1.3 MB)
CD - application (in czech, 7.3 MB)

First part of truncated version of CD enclosed to master thesis. Contains main application (executables, source codes, documentation and test database), medical articles about tremor and its assesment and some utilities.

První část zkrácené verze CD přiloženého k diplomové práci. Obsahuje vlastní aplikaci (spustitelné a zdrojové soubory, dokumentaci a testovací databázi), lékařské články o třesu a jeho ohodnocování a další.

CD - tests (in czech, 15.1 MB)

Second part of truncated version of CD enclosed to master thesis. Contains tests on captured data. Source codes for MatLab.

Druhá část zkrácené verze CD přiloženého k diplomové práci. Obsahuje testy na nasnímaných datech. Zdrojové soubory pro MatLab.

Parkinson Disease Database

Old versions…

Parkinson Disease Database 1.1.3
Main application. Under development. Now serves as XML patient database. First diagnose functions will be added soon (I hope)
PDD - source codes
Source codes for Parkinson Disease Database
PDD - test database
Test database for Parkinson Disease Database
JavaDoc documentation
Documentation for source codes generated by JavaDoc.

Old research

Spiral digitalization
Digitalizes spirals scanned on paper for further diagnose. Will be added to main application soon.
Spiral analysis
First try for diagnosis, unfortunatelly results are horrible
Spiral source
Source codes for digitalization and analysis
HTML, PDF
Pokus o diagnostikování spirál pomocí neuronových sítí. Výsledky
HTML, PDF
Informace o digitalizaci a první analýze spirál, popis programů.
Prezentace
Prezentace programů pro digitalizaci a analýzu.